2004. ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ, ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ, ΑΛΛΆ ΠΕΡΊΠΛΟΚΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ